net_meeting_vc.rar_Vc_meeting_net meeting_远程_远程协助

版权申诉
4 浏览量 2022-09-23 09:34:38 上传 评论 收藏 179KB RAR 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共44个文件
h:11个
cpp:9个
txt:4个
寒泊
  • 粉丝: 24
  • 资源: 1万+
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

net_meeting_vc.rar (44个子文件)
远程桌面源码
SreenClient
SreenClient.aps 37KB
SreenClient.ncb 193KB
SreenClient.clw 2KB
res
SreenClient.ico 1KB
SreenClient.rc2 403B
SreenClient.dsw 545B
SreenClient.dsp 4KB
SreenClient.rc 6KB
SreenClientDlg.h 3KB
SreenClient.h 1KB
SreenClient.cpp 2KB
ClientSock.h 1KB
StdAfx.cpp 213B
resource.h 2KB
StdAfx.h 1KB
SreenClientDlg.cpp 16KB
SreenClient.opt 141KB
ClientSock.cpp 2KB
SreenClient.plg 1KB
ReadMe.txt 4KB
SreenServer
SreenServerDlg.cpp 12KB
res
SreenServer.ico 1KB
SreenServer.rc2 403B
SreenServer.dsw 545B
SreenServer.dsp 4KB
ListenSock.cpp 959B
SreenServer.opt 141KB
ClientSock.h 1KB
StdAfx.cpp 213B
resource.h 872B
SreenServer.rc 5KB
ListenSock.h 1KB
SreenServer.cpp 2KB
StdAfx.h 1KB
SreenServer.aps 35KB
SreenServer.plg 828B
SreenServer.ncb 209KB
SreenServerDlg.h 2KB
SreenServer.h 1KB
ClientSock.cpp 2KB
SreenServer.clw 2KB
ReadMe.txt 4KB
CodePub.Com说明.txt 1KB
readme.txt 1KB