CONDENSATION-tracker-master.zip

需积分: 5 41 浏览量 2021-06-15 13:42:58 上传 评论 收藏 6.95MB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共36个文件
svn-base:16个
m:7个
wmv:3个
qq_40594725
  • 粉丝: 0
  • 资源: 6
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

CONDENSATION-tracker-master.zip (36个子文件)
CONDENSATION-tracker-master
code
color_histogram.m 443B
.svn
all-wcprops 419B
entries 531B
text-base
condensationTracker.m.svn-base 7KB
chi2_cost.m.svn-base 109B
chi2_cost.m 113B
estimate.m 120B
observe.m 1018B
condensationTracker.m 7KB
propagate.m 935B
resample.m 513B
blakeIJCV98.pdf 733KB
README.md 900B
data
params.mat 337B
video2.avi 2.26MB
video1.avi 2.7MB
video2.wmv 33KB
video3.wmv 39KB
.svn
all-wcprops 1018B
entries 1KB
prop-base
params.mat.svn-base 53B
video2.avi.svn-base 53B
video3.avi.svn-base 53B
video1.wmv.svn-base 53B
video3.wmv.svn-base 53B
video2.wmv.svn-base 53B
video1.avi.svn-base 53B
text-base
params.mat.svn-base 337B
video2.avi.svn-base 2.26MB
video3.avi.svn-base 3.58MB
video1.wmv.svn-base 44KB
video3.wmv.svn-base 39KB
video2.wmv.svn-base 33KB
video1.avi.svn-base 2.7MB
video3.avi 3.58MB
video1.wmv 44KB