VB网络下载程序,获取下载速度、文件大小、百分比(实用)

需积分: 10 202 浏览量 2015-10-30 22:07:19 上传 评论 1 收藏 11KB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共10个文件
vbp:1个
url:1个
vbw:1个
jjgg105
  • 粉丝: 0
  • 资源: 3
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

vb_downloadfile.zip (10个子文件)
vb_downloadfile
main.frm 5KB
main.frx 2KB
downloadfile.vbp 984B
80IT人生(作者博客).URL 45B
MSSCCPRJ.SCC 197B
main.bas 63B
china-code.net.txt 2KB
downloadfile.vbw 117B
说明.html 13KB
Cls_DownLoad.cls 5KB