img
SQL_Server_2005数据库镜像与数据库快照简介.

SQL_Server_2005数据库镜像与数据库快照简介.

img
MS SQL Server 2008数据库快照

MS SQL Server 2008数据库快照

img
snapshot 数据库快照模拟

In this assignment we will develop a key value store called Snapshot DB in the C programming language using dynamic data structures, ensuring that no memory errors occur. Each entry of the database is identified by a unique key string and contains a dynamically sized list of integer values.

img
SQL_server_2000数据库快照.doc

分发与复制 用强制订阅实现数据库同步操作 大量和批量的数据可以用数据库的同步机制处理: 说明: 为方便操作,所有操作均在发布服务器(分发服务器)上操作,并使用推模式 在客户机器使用强制订阅方式。

img
数据库异时比较工具(数据库快照).zip

C#开发,含源码,可根据实际需要而改动代码,编译成自己定制的工具。工具代替人,效率会提高很多,且工具在于反复使用,用得越多,创造的价值越多,需要的请拿去!

img
Oracle数据库快照的使用

oracle数据库的快照是一个表,它包含有对一个本地或远程数据库上一个或多个表或 视图的查询的结果。正因为快照是一个主表的查询子集,使用快照可以加快数据的查询速度; 在保持不同数据库中的两个表的同步中,利用快照刷新,数据的更新性能也会有很大的改善。

img
ms sql 2005数据库创建快照脚本

通过脚本语言创建数据快照,在项目中应用过的,已通过测试,可以实现

img
AD DS 数据库安装工具 快照查看器或快照浏览器

ADMT

img
利用oracle快照dblink解决数据库表同步问

利用oracle快照dblink解决数据库表同步问题.txt

img
数据仓库,数据仓库入门

目录 译者序 审、译者简介 前言 第1章 决策支持系统的发展 1 1.1 演化 1 1.2 直接存取存储设备的产生 2 1.3 个人计算机/第四代编程语言技术 3 1.4 进入抽取程序 3 1.5 蜘蛛网 4 1.6 自然演化体系结构的问题 5 1.6.1 数据缺乏可信性 5 1.6.2 生产率问题 8 1.6.3 从数据到信息 10 1.6.4 方法的变迁 11 1.7 体系结构设计环境 12 1.7.1 体系结构设计环境的层次 13 1.7.2 集成 14 1.8 用户是谁 15 1.9 开发生命周期 15 1.10 硬件利用模式 16 1.11 建立重建工程的舞台 16 1.12 监控数据仓库环境 17 1.13 小结 19 第2章 数据仓库环境 20 2.1 数据仓库的结构 22 2.2 面向主题 23 2.3 第1天到第n天的现象 26 2.4 粒度 28 2.4.1 粒度的一个例子 29 2.4.2 粒度的双重级别 31 2.5 分割问题 34 2.6 样本数据库 34 2.7 数据分割 35 2.8 数据仓库中的数据组织 37 2.9 数据仓库—标准手册 41 2.10 审计和数据仓库 41 2.11 成本合理性 41 2.12 清理仓库数据 42 2.13 报表和体系结构设计环境 42 2.14 机遇性的操作型窗口 43 2.15 小结 44 第3章 设计数据仓库 45 3.1 从操作型数据开始 45 3.2 数据/过程模型和体系结构设计环境 49 3.3 数据仓库和数据模型 50 3.3.1 数据模型 52 3.3.2 中间层数据模型 54 3.3.3 物理数据模型 58 3.4 数据模型和反复开发 59 3.5 规范化/反规范化 60 3.6 数据仓库中的快照 65 3.7 元数据 66 3.8 数据仓库中的管理参照表 66 3.9 数据周期 67 3.10 转换和集成的复杂性 70 3.11 触发数据仓库记录 71 3.11.1 事件 72 3.11.2 快照的构成 72 3.11.3 一些例子 72 3.12 简要记录 73 3.13 管理大量数据 74 3.14 创建多个简要记录 75 3.15 从数据仓库环境到操作型环境 75 3.16 正常处理 75 3.17 数据仓库数据的直接访问 76 3.18 数据仓库数据的间接访问 76 3.18.1 航空公司的佣金计算系统 76 3.18.2 零售个性化系统 78 3.18.3 信用审核 80 3.19 数据仓库数据的间接利用 82 3.20 星型连接 83 3.21 小结 86 第4章 数据仓库中的粒度 87 4.1 粗略估算 87 4.2 粒度划分过程的输入 88 4.3 双重或单一的粒度? 88 4.4 确定粒度的级别 89 4.5 一些反馈循环技巧 90 4.6 粒度的级别—以银行环境为例 90 4.7 小结 95 第5章 数据仓库和技术 96 5.1 管理大量数据 96 5.2 管理多介质 97 5.3 索引/监视数据 97 5.4 多种技术的接口 97 5.5 程序员/设计者对数据存放位置的控制 98 5.6 数据的并行存储/管理 99 5.7 元数据管理 99 5.8 语言接口 99 5.9 数据的高效装入 99 5.10 高效索引的利用 100 5.11 数据压缩 101 5.12 复合键码 101 5.13 变长数据 101 5.14 加锁管理 102 5.15 单独索引处理 102 5.16 快速恢复 102 5.17 其他的技术特征 102 5.18 DBMS类型和数据仓库 102 5.19 改变DBMS技术 104 5.20 多维DBMS和数据仓库 104 5.21 双重粒度级 109 5.22 数据仓库环境中的元数据 109 5.23 上下文和内容 111 5.24 上下文信息的三种类型 111 5.25 捕获和管理上下文信息 113 5.26 刷新数据仓库 113 5.27 小结 114 第6章 分布式数据仓库 116 6.1 引言 116 6.2 局部数据仓库 118 6.3 全局数据仓库 119 6.4 互斥数据 121 6.5 冗余 123 6.6 全局数据存取 124 6.7 分布式环境下其他考虑因素 126 6.8 管理多个开发项目 127 6.9 开发项目的性质 127 6.10 分布式数据仓库 130 6.10.1 在分布的地理位置间协调开发 131 6.10.2 企业数据分布式模型 132 6.10.3 分布式数据仓库中的元数据 134 6.11 在多种层次上建造数据仓库 134 6.12 多个小组建立当前细节级 136 6.12.1 不同层不同需求 138 6.12.2 其他类型的细节数据 140 6.12.3 元数据 142 6.13 公用细节数据采用多种平台 142 6.14 小结 143 第7章 高级管理人员信息系统 和数据仓库 144 7.1 一个简单例子 144 7.2 向下探察分析 146 7.3 支持向下探察处理 147 7.4 作为EIS基础的数据仓库 149 7.5 到哪里取数据 149 7.6 事件映射 152 7.7 细节数据和EIS 153 7.8 在EIS中只保存汇总数据 154 7.9 小结 154 第8章 外部数据/非结构化数据与 数据仓库 155 8.1 数据仓库中的外部数据/非结构化数据 157 8.2 元数据和外部数据 158 8.3 存储外部数据/非结构化数据 159 8.4 外部数据/非结构化数据的不同 组成部分 160 8.5 建模与外部数据/非结构化数据 160 8.6 间接报告 161 8.7 外部数据归档 161 8.8 内部数据与外部数据的比较 161 8.9 小结 162 第9章 迁移到体系结构设计环境 163 9.1 一种迁移方案 163 9.2 反馈循环 167 9.3 策略方面的考虑 168 9.4 方法和迁移 171 9.5 一种数据驱动的开发方法 171 9.6 数据驱动的方法 172 9.7 系统开发生命周期 172 9.8 一个哲学上的考虑 172 9.9 操作型开发/DSS开发 173 9.10 小结 173 第10章 数据仓库的设计复查要目 174 10.1 进行设计复查所涉及的问题 175 10.1.1 谁负责设计复查 175 10.1.2 有哪些议事日程 175 10.1.3 结果 175 10.1.4 复查管理 175 10.1.5 典型的数据仓库设计复查 176 10.2 小结 185 附录 186 技术词汇 215 参考文献 222

img
s数据仓库资料数据仓库资料

本书论述在设计和建造数据仓库中涉及的所有主要问题,论述分析型环境(决策支持系统环境)以及在这种环境中的数据构造。主要内容包括数据仓库的设计与建造步骤,传统系统到数据仓库的迁移,数据仓库的数据粒度、数据分割、元数据管理、外部数据与非结构化数据,分布式数据仓库、高级管理人员信息系统和数据仓库的设计评审等。 本书主要是面向数据仓库的设计、开发和管理人员,以及构造和使用现代信息系统的人员,也适于信息处理方面的高校师生和从事传统数据库系统技术工作的人阅读。 目录 译者序 审、译者简介 前言 第1章 决策支持系统的发展 1 1.1 演化 1 1.2 直接存取存储设备的产生 2 1.3 个人计算机/第四代编程语言技术 3 1.4 进入抽取程序 3 1.5 蜘蛛网 4 1.6 自然演化体系结构的问题 5 1.6.1 数据缺乏可信性 5 1.6.2 生产率问题 8 1.6.3 从数据到信息 10 1.6.4 方法的变迁 11 1.7 体系结构设计环境 12 1.7.1 体系结构设计环境的层次 13 1.7.2 集成 14 1.8 用户是谁 15 1.9 开发生命周期 15 1.10 硬件利用模式 16 1.11 建立重建工程的舞台 16 1.12 监控数据仓库环境 17 1.13 小结 19 第2章 数据仓库环境 20 2.1 数据仓库的结构 22 2.2 面向主题 23 2.3 第1天到第n天的现象 26 2.4 粒度 28 2.4.1 粒度的一个例子 29 2.4.2 粒度的双重级别 31 2.5 分割问题 34 2.6 样本数据库 34 2.7 数据分割 35 2.8 数据仓库中的数据组织 37 2.9 数据仓库—标准手册 41 2.10 审计和数据仓库 41 2.11 成本合理性 41 2.12 清理仓库数据 42 2.13 报表和体系结构设计环境 42 2.14 机遇性的操作型窗口 43 2.15 小结 44 第3章 设计数据仓库 45 3.1 从操作型数据开始 45 3.2 数据/过程模型和体系结构设计环境 49 3.3 数据仓库和数据模型 50 3.3.1 数据模型 52 3.3.2 中间层数据模型 54 3.3.3 物理数据模型 58 3.4 数据模型和反复开发 59 3.5 规范化/反规范化 60 3.6 数据仓库中的快照 65 3.7 元数据 66 3.8 数据仓库中的管理参照表 66 3.9 数据周期 67 3.10 转换和集成的复杂性 70 3.11 触发数据仓库记录 71 3.11.1 事件 72 3.11.2 快照的构成 72 3.11.3 一些例子 72 3.12 简要记录 73 3.13 管理大量数据 74 3.14 创建多个简要记录 75 3.15 从数据仓库环境到操作型环境 75 3.16 正常处理 75 3.17 数据仓库数据的直接访问 76 3.18 数据仓库数据的间接访问 76 3.18.1 航空公司的佣金计算系统 76 3.18.2 零售个性化系统 78 3.18.3 信用审核 80 3.19 数据仓库数据的间接利用 82 3.20 星型连接 83 3.21 小结 86 第4章 数据仓库中的粒度 87 4.1 粗略估算 87 4.2 粒度划分过程的输入 88 4.3 双重或单一的粒度? 88 4.4 确定粒度的级别 89 4.5 一些反馈循环技巧 90 4.6 粒度的级别—以银行环境为例 90 4.7 小结 95 第5章 数据仓库和技术 96 5.1 管理大量数据 96 5.2 管理多介质 97 5.3 索引/监视数据 97 5.4 多种技术的接口 97 5.5 程序员/设计者对数据存放位置的控制 98 5.6 数据的并行存储/管理 99 5.7 元数据管理 99 5.8 语言接口 99 5.9 数据的高效装入 99 5.10 高效索引的利用 100 5.11 数据压缩 101 5.12 复合键码 101 5.13 变长数据 101 5.14 加锁管理 102 5.15 单独索引处理 102 5.16 快速恢复 102 5.17 其他的技术特征 102 5.18 DBMS类型和数据仓库 102 5.19 改变DBMS技术 104 5.20 多维DBMS和数据仓库 104 5.21 双重粒度级 109 5.22 数据仓库环境中的元数据 109 5.23 上下文和内容 111 5.24 上下文信息的三种类型 111 5.25 捕获和管理上下文信息 113 5.26 刷新数据仓库 113 5.27 小结 114 第6章 分布式数据仓库 116 6.1 引言 116 6.2 局部数据仓库 118 6.3 全局数据仓库 119 6.4 互斥数据 121 6.5 冗余 123 6.6 全局数据存取 124 6.7 分布式环境下其他考虑因素 126 6.8 管理多个开发项目 127 6.9 开发项目的性质 127 6.10 分布式数据仓库 130 6.10.1 在分布的地理位置间协调开发 131 6.10.2 企业数据分布式模型 132 6.10.3 分布式数据仓库中的元数据 134 6.11 在多种层次上建造数据仓库 134 6.12 多个小组建立当前细节级 136 6.12.1 不同层不同需求 138 6.12.2 其他类型的细节数据 140 6.12.3 元数据 142 6.13 公用细节数据采用多种平台 142 6.14 小结 143 第7章 高级管理人员信息系统 和数据仓库 144 7.1 一个简单例子 144 7.2 向下探察分析 146 7.3 支持向下探察处理 147 7.4 作为EIS基础的数据仓库 149 7.5 到哪里取数据 149 7.6 事件映射 152 7.7 细节数据和EIS 153 7.8 在EIS中只保存汇总数据 154 7.9 小结 154 第8章 外部数据/非结构化数据与 数据仓库 155 8.1 数据仓库中的外部数据/非结构化数据 157 8.2 元数据和外部数据 158 8.3 存储外部数据/非结构化数据 159 8.4 外部数据/非结构化数据的不同 组成部分 160 8.5 建模与外部数据/非结构化数据 160 8.6 间接报告 161 8.7 外部数据归档 161 8.8 内部数据与外部数据的比较 161 8.9 小结 162 第9章 迁移到体系结构设计环境 163 9.1 一种迁移方案 163 9.2 反馈循环 167 9.3 策略方面的考虑 168 9.4 方法和迁移 171 9.5 一种数据驱动的开发方法 171 9.6 数据驱动的方法 172 9.7 系统开发生命周期 172 9.8 一个哲学上的考虑 172 9.9 操作型开发/DSS开发 173 9.10 小结 173 第10章 数据仓库的设计复查要目 174 10.1 进行设计复查所涉及的问题 175 10.1.1 谁负责设计复查 175 10.1.2 有哪些议事日程 175 10.1.3 结果 175 10.1.4 复查管理 175 10.1.5 典型的数据仓库设计复查 176 10.2 小结 185 附录 186 技术词汇 215 参考文献 222

img
数据仓库的数据粒度、数据分割、元数据管理、外部数据...

本书论述在设计和建造数据仓库中涉及的所有主要问题,论述分析型环境(决策支持系统环境)以及在这种环境中的数据构造。主要内容包括数据仓库的设计与建造步骤,传统系统到数据仓库的迁移,数据仓库的数据粒度、数据分割、元数据管理、外部数据与非结构化数据,分布式数据仓库、高级管理人员信息系统和数据仓库的设计评审等。 本书主要是面向数据仓库的设计、开发和管理人员,以及构造和使用现代信息系统的人员,也适于信息处理方面的高校师生和从事传统数据库系统技术工作的人阅读。 目录 译者序 审、译者简介 前言 第1章 决策支持系统的发展 1 1.1 演化 1 1.2 直接存取存储设备的产生 2 1.3 个人计算机/第四代编程语言技术 3 1.4 进入抽取程序 3 1.5 蜘蛛网 4 1.6 自然演化体系结构的问题 5 1.6.1 数据缺乏可信性 5 1.6.2 生产率问题 8 1.6.3 从数据到信息 10 1.6.4 方法的变迁 11 1.7 体系结构设计环境 12 1.7.1 体系结构设计环境的层次 13 1.7.2 集成 14 1.8 用户是谁 15 1.9 开发生命周期 15 1.10 硬件利用模式 16 1.11 建立重建工程的舞台 16 1.12 监控数据仓库环境 17 1.13 小结 19 第2章 数据仓库环境 20 2.1 数据仓库的结构 22 2.2 面向主题 23 2.3 第1天到第n天的现象 26 2.4 粒度 28 2.4.1 粒度的一个例子 29 2.4.2 粒度的双重级别 31 2.5 分割问题 34 2.6 样本数据库 34 2.7 数据分割 35 2.8 数据仓库中的数据组织 37 2.9 数据仓库—标准手册 41 2.10 审计和数据仓库 41 2.11 成本合理性 41 2.12 清理仓库数据 42 2.13 报表和体系结构设计环境 42 2.14 机遇性的操作型窗口 43 2.15 小结 44 第3章 设计数据仓库 45 3.1 从操作型数据开始 45 3.2 数据/过程模型和体系结构设计环境 49 3.3 数据仓库和数据模型 50 3.3.1 数据模型 52 3.3.2 中间层数据模型 54 3.3.3 物理数据模型 58 3.4 数据模型和反复开发 59 3.5 规范化/反规范化 60 3.6 数据仓库中的快照 65 3.7 元数据 66 3.8 数据仓库中的管理参照表 66 3.9 数据周期 67 3.10 转换和集成的复杂性 70 3.11 触发数据仓库记录 71 3.11.1 事件 72 3.11.2 快照的构成 72 3.11.3 一些例子 72 3.12 简要记录 73 3.13 管理大量数据 74 3.14 创建多个简要记录 75 3.15 从数据仓库环境到操作型环境 75 3.16 正常处理 75 3.17 数据仓库数据的直接访问 76 3.18 数据仓库数据的间接访问 76 3.18.1 航空公司的佣金计算系统 76 3.18.2 零售个性化系统 78 3.18.3 信用审核 80 3.19 数据仓库数据的间接利用 82 3.20 星型连接 83 3.21 小结 86 第4章 数据仓库中的粒度 87 4.1 粗略估算 87 4.2 粒度划分过程的输入 88 4.3 双重或单一的粒度? 88 4.4 确定粒度的级别 89 4.5 一些反馈循环技巧 90 4.6 粒度的级别—以银行环境为例 90 4.7 小结 95 第5章 数据仓库和技术 96 5.1 管理大量数据 96 5.2 管理多介质 97 5.3 索引/监视数据 97 5.4 多种技术的接口 97 5.5 程序员/设计者对数据存放位置的控制 98 5.6 数据的并行存储/管理 99 5.7 元数据管理 99 5.8 语言接口 99 5.9 数据的高效装入 99 5.10 高效索引的利用 100 5.11 数据压缩 101 5.12 复合键码 101 5.13 变长数据 101 5.14 加锁管理 102 5.15 单独索引处理 102 5.16 快速恢复 102 5.17 其他的技术特征 102 5.18 DBMS类型和数据仓库 102 5.19 改变DBMS技术 104 5.20 多维DBMS和数据仓库 104 5.21 双重粒度级 109 5.22 数据仓库环境中的元数据 109 5.23 上下文和内容 111 5.24 上下文信息的三种类型 111 5.25 捕获和管理上下文信息 113 5.26 刷新数据仓库 113 5.27 小结 114 第6章 分布式数据仓库 116 6.1 引言 116 6.2 局部数据仓库 118 6.3 全局数据仓库 119 6.4 互斥数据 121 6.5 冗余 123 6.6 全局数据存取 124 6.7 分布式环境下其他考虑因素 126 6.8 管理多个开发项目 127 6.9 开发项目的性质 127 6.10 分布式数据仓库 130 6.10.1 在分布的地理位置间协调开发 131 6.10.2 企业数据分布式模型 132 6.10.3 分布式数据仓库中的元数据 134 6.11 在多种层次上建造数据仓库 134 6.12 多个小组建立当前细节级 136 6.12.1 不同层不同需求 138 6.12.2 其他类型的细节数据 140 6.12.3 元数据 142 6.13 公用细节数据采用多种平台 142 6.14 小结 143 第7章 高级管理人员信息系统 和数据仓库 144 7.1 一个简单例子 144 7.2 向下探察分析 146 7.3 支持向下探察处理 147 7.4 作为EIS基础的数据仓库 149 7.5 到哪里取数据 149 7.6 事件映射 152 7.7 细节数据和EIS 153 7.8 在EIS中只保存汇总数据 154 7.9 小结 154 第8章 外部数据/非结构化数据与 数据仓库 155 8.1 数据仓库中的外部数据/非结构化数据 157 8.2 元数据和外部数据 158 8.3 存储外部数据/非结构化数据 159 8.4 外部数据/非结构化数据的不同 组成部分 160 8.5 建模与外部数据/非结构化数据 160 8.6 间接报告 161 8.7 外部数据归档 161 8.8 内部数据与外部数据的比较 161 8.9 小结 162 第9章 迁移到体系结构设计环境 163 9.1 一种迁移方案 163 9.2 反馈循环 167 9.3 策略方面的考虑 168 9.4 方法和迁移 171 9.5 一种数据驱动的开发方法 171 9.6 数据驱动的方法 172 9.7 系统开发生命周期 172 9.8 一个哲学上的考虑 172 9.9 操作型开发/DSS开发 173 9.10 小结 173 第10章 数据仓库的设计复查要目 174 10.1 进行设计复查所涉及的问题 175 10.1.1 谁负责设计复查 175 10.1.2 有哪些议事日程 175 10.1.3 结果 175 10.1.4 复查管理 175 10.1.5 典型的数据仓库设计复查 176 10.2 小结 185 附录 186 技术词汇 215 参考文献 222

img
创建数据库数据库文件.ppt

数据库:用于存储特定格式的关系数据总集 文件:用于存放由数据构成的表 文件组:用于将多个文件组织起来进行管理 架构:用于管理数据表等对象的命名 快照:用于建立数据库的快速还原点,方便测试和故障恢复

img
实时数据库和关系数据库的设计特点

实时数据库可以简单地理解为它是这样的数据库:由测点信息库、实时数据库、历史数据库三个数据库组成。 测点信息库含有一个测点基本信息字段的一张表,这个表以测点标签作为关键字,对应一条测点基本信息的记录包含一条测点的基本配置信息,如压缩偏差,例外偏 差,测点描述等。用户可从此数据库中查询测点的基本信息。实时数据库是内存快照数据库,反映了生产实时数据的时间戳、数值、质量等秒级变化。用户可从此数 据库中查询生产实时数据的实时数据值(值,时间戳,质量)。

img
PI数据库源码

PI数据库快照查询、历史查询、采样查询、数据类型转换源码

img
sql恢复oracle数据库delete的数据

sql恢复oracle数据库delete的数据,oracle数据库快照实现恢复数据sql

img
数据库灾难性恢复(数据库技术;灾难性;恢复;数据...

目录 摘要 3 ABSTRACT 3 1. 灾难类型 4 2. 恢复类型 4 3. 恢复的级别 4 4. 需要防止的故障级别 4 4.1 可接受的数据丢失量 5 4.2 允许用于恢复的时间量 5 4.3 备份和恢复 5 5. 灾难恢复方案 5 5.1 简单备份 6 5.2 备份和日志保留 7 6. 高级存储备份 8 7. 数据库恢复 9 摘要 随着数据库技术在各个行业和各个领域大量广泛的应用,在对数据库应用的过程中,人为误操作、人为恶意破坏、系统的不稳定、存储介质的损坏等等原因,都有可能造成重要数据的丢失。一旦数据出现丢失或者损坏,都将给企业和个人带来巨大的损失。这就需要进行数据库恢复。 关键词:数据库技术;灾难性;恢复;数据备份 ABSTRACT With the database technology in various industries and a large number of wide application in various fields, in the process of database applications, artificial misuse, human vandalism, system instability, damage to storage media and other reasons may have resulted in important data lost. Once the data appears lost or damaged, both businesses and individuals will give enormous losses. This need for database recovery. Abstract: Database technology; catastrophic; recovery; Data BackupDevice Driver; Data Backup; Logical Block Address; 数据库灾难性恢复 1. 灾难类型 为了使数据库损失降低到最小程度,需要一个恢复策略,确保它起作用,并经常实行策略,一些灾难类型包括: 1. 系统故障。电源故障、硬件故障或软件故障都能够使数据库处于不一致状态。 2. 事务故障。用户无意中会用错误数据修改数据库,从而毁坏数据库。 3. 介质故障。如果磁盘驱动器变得不能使用,那么可能会丢失所有或部分数据。 4. 自然灾难。系统所在的设施可能会遭受火灾、洪水或其它类似灾难的损坏。 2. 恢复类型 DB2 考虑到了下列恢复类型: 1. 崩溃恢复。这种类型的恢复通过撤销(回滚)未提交的事务来防止数据库处于不一致状态。 2. 版本恢复。这种类型的恢复通过使用从 BACKUP 命令获取的备份映像来恢复先前的数据库版本。恢复的数据库将包含在执行 BACKUP 命令时所处状态的信息。如果在执行备份之后针对数据库执行进一步操作,那么该信息将丢失。 3. 前滚恢复。这种类型的恢复通过使用完全数据库备份,结合日志文件来扩展版本恢复。必须先恢复备份以用作基线;然后在该备份之上应用日志。该过程会将数据库或表空间恢复到某个特定时间点。前滚恢复要求启用归档日志记录。 3. 恢复的级别 建立灾难恢复计划对于现代企业至关重要。企业数据库中的信息对于进行业务活动是极其重要的。保护该数据以及在灾难之后确保其“生命”是很重要的活动。当构建 DR计划时,有三个关键级别问题。 4. 需要防止的故障级别 要防止的故障级别通常是近似性问题。原始数据与其备份之间在物理上有多紧密?备份数据可以在不同的驱动器上、在独立的机器上、在独立的楼层上或在不同的建筑物里。不可能预测所有可能的灾难。火灾、水灾或甚至用户的恶作剧都可能是企业必须面对的问题。解决方案的设计应该包括公司希望防止最坏情况的方案。 4.1 可接受的数据丢失量 所有企业都不希望在故障之后丢失任何数据。虽然不丢失数据是可能的,但由于可能需要的复杂性和费用(尤其是如果所防止的故障级别非常高),这通常是不实际的。可接受的数据丢失量取决于数据对公司有多重要以及有什么资源可用于确保其生命。 4.2 允许用于恢复的时间量 恢复所需的时间量类似于高可用性的目标。它与高可用性解决方案之间的差异在于所防止的故障类型以及通常认为合理的时间长度。HA 故障转移通常以秒和分钟来衡量,而灾难恢复则可能以小时和天来进行衡量。不过并非总是这样,但这个差异区分了对这些解决方案的相对期望。 4.3 备份和恢复 数据库备份创建了数据库的时间点映象,它是灾难恢复解决方案的基本组件。DB2 提供了几种备份,包括脱机备份、联机备份和增量备份。从备份恢复所需的时间取决于数据库的大小和可用于执行恢复的硬件资源。 由于数据库备份只捕获时间点的数据,因此无法通过一个简单恢复来恢复备份之后发生的任何数据更改。要恢复备份之后完成的事务,就需要应用日志文件。可以从备份和日志文件(通过在日志文件中进行“前滚”来应用)来恢复数据库。这允许恢复到某个时间点或恢复到日志文件结束。 因此,如果 DR 解决方案必须恢复自上次备份以来的事务,那么保留日志文件是非常关键的。有两个提高日志保留的 DB2 特性:双日志记录和用户出口工具,已在关于数据库复制 HA 选项的部分中进行了讨论。 5. 灾难恢复方案 灾难恢复方案可以分成三类:简单备份、备份和日志保留、高级存储备份 。 虽然不是每个解决方案都清晰地被划入这三类中的某一类,但它们确实为您理解灾难恢复选项提供了合理的框架。 5.1 简单备份 MySQL表保存为文件方式,很容易备份。要想保持备份的一致性,对相关表执行LOCK TABLES操作,然后对表执行FLUSH TABLES。你只需要读锁定;这样当你复制数据库目录中的文件时,允许其它客户继续查询表。需要FLUSH TABLES语句来确保开始备份前将所有激活的索引页写入硬盘。 备份数据库的另一个技术是使用mysqldump程序或mysqlhotcopy脚本。 1. 完全备份数据库: 2. shell> mysqldump --tab=/path/to/some/dir --opt db_name 或: shell> mysqlhotcopy db_name /path/to/some/dir 只要服务器不再进行更新,还可以只复制所有表文件(*.frm、*.MYD和*.MYI文件)。mysqlhotcopy脚本使用该方法。(但请注意如果数据库包含InnoDB表,这些方法不工作。InnoDB不将表的内容保存到数据库目录中,mysqlhotcopy只适合MyISAM表)。 3. 如果mysqld在运行则停止,然后用--log-bin[=file_name]选项来启动。二进制日志文件中提供了 执行mysqldump之后对数据库的更改进行复制所需要的信息。 对于InnoDB表,可以进行在线备份,不需要对表进行锁定; MySQL支持增量备份:需要用--log-bin选项来启动服务器以便启用二进制日志;当想要进行增量备份时(包含上一次完全备份或增量备份之后的所有更改),应使用FLUSH LOGS回滚二进制日志。然后,你需要将从最后的完全或增量备份的某个时刻到最后某个点的所有二进制日志复制到备份位置。这些二进制日志为增量备份;恢复时,按照下面的解释应用。下次进行完全备份时,还应使用FLUSH LOGS或mysqlhotcopy --flushlogs回滚二进制日志。如果MySQL服务器为从复制服务器,则无论选择什么备份方法,当备份从机数据时,还应备份master.info和relay-log.info文件。恢复了从机数据后,需要这些文件来继续复制。如果从机执行复制LOAD DATA INFILE命令,你应还备份--slave-load-tmpdir选项指定的目录中的SQL_LOAD-*文件。(如果未指定,该位置默认为tmpdir变量值)。从机需要这些文件来继续复制中断的LOAD DATA INFILE操作。 如果必须恢复MyISAM表,先使用REPAIR TABLE或myisamchk -r来恢复。99.9%的情况下该方法可以工作。如果myisamchk失败,试试下面的方法。请注意只有用--log-bin选项启动了MySQL从而启用二进制日志它才工作; 1. 恢复原mysqldump备份,或二进制备份。 2. 执行下面的命令重新更新二进制日志: 3. shell> mysqlbinlog hostname-bin.[0-9]* | mysql 在某些情况下,你可能只想要从某个位置重新运行某些二进制日志。(通常你想要从恢复备份的日期重新运行所有二进制日志,查询不正确时例外)。 还可以对具体文件进行选择备份: • 要想复制表,使用SELECT * INTO OUTFILE 'file_name' FROM tbl_name。 要想重载表,使用LOAD DATA INFILE 'file_name' REPLACE ...并恢复。要避免复制记录,表必须有PRIMARY KEY或一个UNIQUE索引。当新记录复制唯一键值的旧记录时,REPLACE关键字可以将旧记录替换为新记录。 如果备份时遇到服务器性能问题,可以有帮助的一个策略是在从服务器而不是主服务器上建立复制并执行备份。如果使用Veritas文件系统,可以这样备份: 1. 从客户端程序执行FLUSH TABLES WITH READ LOCK。 2. 从另一个shell执行mount vxfs snapshot。 3. 从第一个客户端执行UNLOCK TABLES。 4. 从快照复制文件。 5. 卸载快照。 只创建数据库备份确实创建了一个 DR 解决方案。它也许是非常有限的,这取决于您的环境。通过从“活动”的系统上移走所创建的备份,可以提高保护的级别。增加数据库备份的频率也降低了数据丢失的风险。备份软件对于创建和维护 DB2 备份可能非常有帮助。例如,IBM 的 Tivoli Storage Manager 和 Veritas 的 Net Backup® 都提供了允许在其软件控制的设备上直接备份和维护 DB2 数据库的解决方案。这些设备可以是磁带库或另一种存储设备。 简单备份适合于只读数据库或由能轻松重新创建的批处理作业填充的数据库,或者在备份之间不必维护数据库更改的情况下。 表 1.简单备份的优缺点 优点: 缺点: 保护级别: 数据库备份可以转移到外部位置,以提高保护级别 数据丢失的风险: 备份之间的数据更改可能会丢失(运行增量备份来降低风险的影响) 恢复所需的时间: 数据库恢复需要很长时间 5.2 备份和日志保留 保留数据库日志文件与数据库备份一起创建了更完善的 DR 解决方案。日志文件允许恢复备份之间发生的数据更改。该解决方案的真正复杂性在于保护日志文件以确保它们在恢复期间的可用性。如果选择实现双日志记录,DB2 可以将日志文件放在不同的位置,如果确保这些位置在不同的存储器阵列上,那么保护级别就会得到提高。但是,日志文件仍面临存储子系统故障。如在高可用性的日志传送选项中所提到的,用户出口程序可以提供重定位日志文件的替代方法。 用户出口可以将已关闭的日志文件移到当前系统可用存储阵列之外的位置,从而提高保护级别。这里的告诫是它只移动已关闭的日志文件。即使已实现了双日志记录,包含活动事务的日志文件仍面临因阵列丢失或存储设备故障而产生的丢失。该解决方案适合于大多数面向商业事务的环境。 它均衡了最小化数据丢失风险的需要和维护 DR 解决方案所需的成本。 表 2.备份加日志保留的优缺点 优点: 缺点: 保护级别: 数据库备份可以转移到外部位置,以提高保护级别 数据丢失的风险: 如果使用适当的步骤来维护日志文件,会大大降低数据丢失的风险 恢复所需的时间: 数据库恢复需要时间,应用日志文件将增加恢复时间 6. 高级存储备份 我们在高可用性下的高级存储选项部分中讨论过这个主题,相同的原则在这里也适用。正如在那部分中所见的,STANDBY方法允许当数据库副本处于暂挂状态时在辅助系统上执行数据库备份。 创建数据库副本已经创建了 DR解决方案的一部分。备份副本提高了保护级别。如果用双日志记录和用户出口程序正确实现了这个高级存储备份,那么它就为核心企业数据库生成了最好的 DR解决方案。 该解决方案最适合处于企业活动核心的数据库系统。示例可能包含了供应链管理和在线代理系统。 表 3.用于灾难恢复的高级存储备份优缺点 优点: 缺点: 保护级别: 保护级别本来就很高,而且可以通过耦合存储子系统来提高保护级别。 数据丢失的风险: 如果采用双日志记录和用户出口程序,会大大降低数据丢失的风险 恢复所需的时间: 恢复所需的时间非常短。 7. 数据库恢复 数据库恢复中心理解为: (1)当数据库出现损伤或由于人员误操作、操作系统本身故障所造成的数据看不见、无法读取、丢失。工程师通过技术手段读取将数据都恢复为可以读的数据,数据恢复不是靠一两种软件就可以完成,往往需要数个工程师靠经验不同的方式才能恢复数据,当然数据库恢复还包括各种操作系统:除普通的WINDOWS外,还有Unix、Linux、APPLE机,而以UNIX为多。 (2)数据库数据已经存在,但是无法正常使用,提示错误,都应归属为数据修复,举例说明:SQL SERVER文件打开提示LDF文件损坏,或错误823等等。 数据库恢复实际上就是利用技术手段把不可见或不可正常运行的数据文件恢复成正常运行的过程。 方法一 如何附加数据库(企业管理器) 1、展开服务器组,然后展开服务器。 2、右击"数据库",然后选择"所有任务"/"附加数据库"。 3、输入要附加的数据库的 MDF(master 数据文件)名称。如果不确定文件位于何处,单击浏览("...")搜索。最多可以指定16个文件名。 4、若要确保指定的MDF文件正确,请单击"验证"。"原文件名"列列出了数据库中的所有文件(数据文件和日志文件)。"当前文件位置"列列出了文件的名称和路径。如果Microsoft? SQL Server? 找不到指定位置的文件,则附加操作将失败。可以对"当前文件位置"列进行编辑,并且文件的当前位置必须在该列中才能使附加操作得以进行。例如,如果在分离操作前改变了文件的默认位置,则必须指定当前位置才能使附加操作顺利进行。 5、在"附加为"框内,输入数据库的名称。数据库名称不能与任何现有数据库名称相匹配 6、指定数据库的所有者。 7、单击"确定"按钮。新附加的数据库的数据库节点即创建在"数据库"文件夹中。 方法二 sp_attach_db 将数据库附加到服务器。 语法 sp_attach_db [ @dbname = ] 'dbname' , [ @filename1 = ] 'filename_n' [ ,...16 ] 参数 [@dbname =] 'dbname' 要附加到服务器的数据库的名称。该名称必须是唯一的。dbname 的数据类型为 sysname,默认值为 NULL。 [@filename1 =] 'filename_n' 数据库文件的物理名称,包括路径。filename_n 的数据类型为 nvarchar(260),默认值为 NULL。最多可以指定 16 个文件名。参数名称以 @filename1 开始,递增到 @filename16。文件名列表至少必须包括主文件,主文件包含指向数据库中其它文件的系统表。该列表还必须包括数据库分离后所有被移动的文件。 返回代码值 0(成功)或 1(失败) 结果集 无 注释 只应对以前使用显式 sp_detach_db 操作从数据库服务器分离的数据库执行 sp_attach_db。如果必须指定多于 16 个文件,请使用带有 FOR ATTACH 子句的 CREATE DATABASE。 如果将数据库附加到的服务器不是该数据库从中分离的服务器,并且启用了分离的数据库以进行复制,则应该运行 sp_removedbreplication 从数据库删除复制。 权限 只有 sysadmin 和 dbcreator 固定服务器角色的成员才能执行本过程。 示例 下面的示例将 pubs 中的两个文件附加到当前服务器。 EXEC sp_attach_db @dbname = N'pubs', @filename1 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs.mdf', @filename2 = N'c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Data\pubs_log.ldf' 请参见 CREATE DATABASE sp_attach_single_file_db sp_detach_db sp_helpfile sp_removedbreplication 系统存储过程

img
数据仓库基础

第一章对数据仓库的迫切需求...................................................................................................23 本章目标:.............................................................................................................................23 对战略性信息的迫切需求.....................................................................................................24 信息危机.................................................................................................................................26 技术趋势.................................................................................................................................27 机遇和风险.............................................................................................................................28 过去决策支持系统的失败.....................................................................................................29 决策支持系统的历史.............................................................................................................30 不能提供信息.........................................................................................................................31 操作型系统和决策支持系统.................................................................................................31 使商业运转起来.............................................................................................................31 监视商业的运转.............................................................................................................32 不同的范围,不同的目的.............................................................................................32 数据仓库——唯一可行的解决方案.....................................................................................33 一种新类型的系统环境.................................................................................................34 新环境的需求处理.........................................................................................................34 数据仓库的商业智能.....................................................................................................34 数据仓库的定义.....................................................................................................................35 一个关于信息传递的简单定义.....................................................................................35 一个环境,而不是产品.................................................................................................36 多种技术的混合.............................................................................................................36 本章小结.................................................................................................................................36 思考题.....................................................................................................................................37 复习题.....................................................................................................................................37 第二章数据仓库的组成部分.......................................................................................................39 本章目标.................................................................................................................................39 定义的特点.............................................................................................................................40 面向主题的数据.............................................................................................................40 6 完整的数据.....................................................................................................................41 有时间特性的数据.........................................................................................................42 数据的不变性.................................................................................................................43 数据粒度.........................................................................................................................43 数据仓库和数据集市.............................................................................................................44 它们有什么不同?.........................................................................................................45 数据仓库的组成部分.............................................................................................................48 源数据部分.....................................................................................................................48 数据准备部分.................................................................................................................50 数据存储部分.................................................................................................................53 信息传递部分.................................................................................................................53 元数据部分.....................................................................................................................54 管理和控制部分.............................................................................................................54 数据仓库中的元数据.............................................................................................................54 元数据的类型.................................................................................................................55 特别指出的意义.............................................................................................................55 本章小结.................................................................................................................................55 思考题.....................................................................................................................................56 复习题.....................................................................................................................................56 第三章数据仓库的发展趋势.......................................................................................................58 本章目标.................................................................................................................................58 数据仓库的持续成长.............................................................................................................59 数据仓库正在成为主流.................................................................................................59 数据仓库的扩张.............................................................................................................60 解决方案和产品.............................................................................................................61 重要趋势.................................................................................................................................63 多种数据类型.................................................................................................................63 数据可视化.....................................................................................................................65 并行处理.........................................................................................................................66 查询工具.........................................................................................................................67 7 浏览工具.........................................................................................................................67 数据融合.........................................................................................................................68 多维分析.........................................................................................................................69 代理技术.........................................................................................................................69 从外部信息提供企业获得的数据.................................................................................69 数据仓库和ERP ............................................................................................................70 数据仓库和知识管理.....................................................................................................71 数据仓库和CRM...........................................................................................................72 动态数据仓库存储.........................................................................................................72 标准的出现.............................................................................................................................73 元数据.............................................................................................................................74 OLAP..............................................................................................................................74 实现WEB 技术的数据仓库..................................................................................................75 将数据仓库放入Web 中................................................................................................75 将Web 技术引入到数据仓库........................................................................................76 实现Web 技术的配置...................................................................................................77 本章小结.................................................................................................................................77 思考题.....................................................................................................................................78 复习题.....................................................................................................................................79 第四章规划和项目管理.............................................................................................................80 本章目标.................................................................................................................................80 规划你的数据仓库.................................................................................................................81 关键问题.........................................................................................................................81 商业的需求,而不是技术上的.....................................................................................83 一把手原则.....................................................................................................................84 数据仓库的可行性分析.................................................................................................84 全面的计划.....................................................................................................................85 数据仓库项目.........................................................................................................................86 有什么不同?.................................................................................................................87 准备情况的评估.............................................................................................................88 8 生命周期方法.................................................................................................................89 开发阶段.........................................................................................................................90 项目团队.................................................................................................................................91 组织项目团队.................................................................................................................92 角色和责任.....................................................................................................................92 技能和经验水平.............................................................................................................95 用户参与.........................................................................................................................97 项目管理需要考虑的事项.....................................................................................................98 项目管理的原则.............................................................................................................99 警告征兆.......................................................................................................................100 成功的因素...................................................................................................................101 一个成功项目的细审...................................................................................................102 采用一个实用的方法...................................................................................................103 本章小结...............................................................................................................................104 思考题...................................................................................................................................104 复习题...................................................................................................................................105 第五章定义商业需求...............................................................................................................106 本章目标...............................................................................................................................106 维度分析...............................................................................................................................106 不可预知信息的使用...................................................................................................106 商业数据的维度...........................................................................................................107 商业维度的例子...........................................................................................................108 信息包——一个新概念.......................................................................................................109 不完全确定的需求.......................................................................................................109 商业维度.......................................................................................................................110 维度层次和范畴........................................................................................................... 111 关键商业指标或事实...................................................................................................112 收集需求的方法...................................................................................................................113 采访技巧.......................................................................................................................114 采用联合应用程序设计方法.......................................................................................117 9 回顾已有的文档...........................................................................................................119 需求定义:范围和内容.......................................................................................................120 数据源...........................................................................................................................120 数据转换.......................................................................................................................121 数据存储.......................................................................................................................121 信息传递.......................................................................................................................121 信息包图表...................................................................................................................122 需求定义文档大纲.......................................................................................................122 本章小结...............................................................................................................................122 思考题...................................................................................................................................123 复习题...................................................................................................................................123 第六章需求——数据仓库的驱动力.......................................................................................125 本章目标...............................................................................................................................125 数据设计...............................................................................................................................126 商业维度的结构...........................................................................................................127 关键衡量指标的结构...................................................................................................127 详细程度.......................................................................................................................127 体系结构规划.......................................................................................................................128 组成部分的构成...........................................................................................................129 特别考虑的问题...........................................................................................................130 工具和产品...................................................................................................................132 数据存储规范.......................................................................................................................133 数据库管理系统的选择...............................................................................................134 存储规模估计...............................................................................................................135 信息传递策略.......................................................................................................................136 查询和报表...................................................................................................................136 分析的类型...................................................................................................................137 信息发布.......................................................................................................................137 成长和扩展...................................................................................................................137 本章小结...............................................................................................................................138 10 思考题...................................................................................................................................138 复习题...................................................................................................................................139 第七章体系结构及其组成部分...............................................................................................140 本章目标...............................................................................................................................140 了解数据仓库的体系结构...................................................................................................140 体系结构:定义...........................................................................................................140 三个主要区域的体系结构...........................................................................................141 有区别的特性.......................................................................................................................142 不同的目标和范围.......................................................................................................142 数据内容.......................................................................................................................143 复杂分析和快速响应...................................................................................................143 灵活性和动态性...........................................................................................................144 元数据驱动...................................................................................................................144 体系结构框架.......................................................................................................................144 支持数据流的体系结构...............................................................................................144 管理和控制模块...........................................................................................................145 技术性体系结构...................................................................................................................146 数据获取.......................................................................................................................147 数据存储.......................................................................................................................150 信息传递.......................................................................................................................152 本章小结...............................................................................................................................153 思考题...................................................................................................................................154 复习题...................................................................................................................................154 第八章数据仓库的基本构造...................................................................................................156 本章目标...............................................................................................................................156 支持体系结构的基本构造...................................................................................................156 操作型基本结构...........................................................................................................157 物理基本构造...............................................................................................................158 硬件和操作系统...................................................................................................................159 平台选择.......................................................................................................................160 11 服务器硬件...................................................................................................................168 数据库软件...........................................................................................................................172 并行处理方案...............................................................................................................173 查询间的并行...............................................................................................................173 查询内并行...................................................................................................................173 数据库管理系统的选择...............................................................................................175 工具集合.......................................................................................................................176 体系结构先行,然后才是工具...................................................................................177 本章小结...............................................................................................................................179 思考题...................................................................................................................................180 复习题...................................................................................................................................180 第九章元数据的重要角色.......................................................................................................182 本章目标...............................................................................................................................182 元数据的重要性...................................................................................................................182 数据仓库的关键需求...................................................................................................184 使用数据仓库...............................................................................................................185 构建数据仓库...............................................................................................................185 管理数据仓库...............................................................................................................186 谁需要元数据?...........................................................................................................187 元数据就像一个神经中枢...........................................................................................187 为什么元数据对最终用户是关键的...........................................................................188 为什么元数据IT 人员来说是关键的.........................................................................190 数据仓库任务自动化...................................................................................................192 建立信息上下文...........................................................................................................193 按功能区域划分的元数据类型...................................................................................194 数据获取.......................................................................................................................195 数据存储.......................................................................................................................196 信息传递.......................................................................................................................197 商业元数据...........................................................................................................................198 内容总揽.......................................................................................................................199 12 商业元数据举例...........................................................................................................199 内容重点.......................................................................................................................200 谁会受益?...................................................................................................................201 技术元数据...........................................................................................................................201 内容总揽.......................................................................................................................201 技术元数据举例...........................................................................................................202 内容重点.......................................................................................................................203 谁会受益?...................................................................................................................204 如何提供元数据...........................................................................................................204 元数据需求...................................................................................................................205 元数据的来源...............................................................................................................207 元数据管理的挑战...............................................................................................................209 元数据存储区...............................................................................................................209 元数据集成与标准.......................................................................................................211 实施选项.......................................................................................................................212 本章总结...............................................................................................................................213 思考题...................................................................................................................................214 复习题...................................................................................................................................215 第十章维度建模的原则...........................................................................................................216 本章目标...............................................................................................................................216 从需求到数据设计...............................................................................................................216 设计决策.......................................................................................................................216 维度建模基础...............................................................................................................217 E-R 建模与维度建模的对比.......................................................................................220 使用Case 工具.............................................................................................................221 星形模式...............................................................................................................................222 一个简单的星形模式的回顾.......................................................................................222 维表的内容...................................................................................................................223 事实表的内容...............................................................................................................225 不含事实的事实表.......................................................................................................227 13 数据粒度.......................................................................................................................228 星形模式的键.......................................................................................................................229 主键...............................................................................................................................229 替代键...........................................................................................................................230 外键...............................................................................................................................230 星形模式的优势...................................................................................................................231 用户容易理解...............................................................................................................231 优化浏览.......................................................................................................................232 最适于查询处理...........................................................................................................232 星形连接和星形索引...................................................................................................233 本章总结...............................................................................................................................234 思考题...................................................................................................................................234 复习题...................................................................................................................................234 第十一章维度建模:高级专题...............................................................................................236 本章目标...............................................................................................................................236 维表的更新...........................................................................................................................236 慢速变化维...................................................................................................................237 第1 类修改:改正错误...............................................................................................238 第2 类修改:保存历史数据.......................................................................................239 第3 类修改:暂时的(软性的)修改.......................................................................240 各式各样的维度...................................................................................................................241 大维度...........................................................................................................................242 多层次结构...................................................................................................................243 快速变化维...................................................................................................................243 废弃维度.......................................................................................................................244 雪花形结构...........................................................................................................................245 规范化选项...................................................................................................................245 优势与劣势...................................................................................................................246 什么时候使用雪花形结构...........................................................................................247 聚集事实表...........................................................................................................................247 14 事实表的大小...............................................................................................................249 聚集的需求...................................................................................................................251 对事实表进行聚集.......................................................................................................251 聚集的选项...................................................................................................................257 星形模式族...........................................................................................................................258 快照表和实务表...........................................................................................................259 核心表和定制表...........................................................................................................260 支持企业价值链或者价值环.......................................................................................261 使维度一致...................................................................................................................262 将事实标准化...............................................................................................................263 星形模式族小结...........................................................................................................263 本章总结...............................................................................................................................263 思考题...................................................................................................................................264 复习题...................................................................................................................................264 第十二章数据抽取、转换和装载...........................................................................................266 本章目标...............................................................................................................................266 ETL 概观..............................................................................................................................267 最重要和最具有挑战性...............................................................................................267 耗时而且费劲...............................................................................................................268 ETL 的需求和步骤......................................................................................................269 关键因素.......................................................................................................................270 数据抽取...............................................................................................................................271 数据源确认...................................................................................................................272 数据抽取技术...............................................................................................................273 技术的评估...................................................................................................................278 数据转换...............................................................................................................................281 数据转换:基本任务...................................................................................................282 主要转换类型...............................................................................................................282 数据整合和合并...........................................................................................................284 维度属性的转换...........................................................................................................286 15 如何实施转换...............................................................................................................286 数据装载...............................................................................................................................288 应用数据:技术和过程...............................................................................................289 数据刷新和更新的对比...............................................................................................291 维表的过程...................................................................................................................292 事实表:历史装载与增量装载...................................................................................292 ETL 总结..............................................................................................................................293 ETL 工具选项..............................................................................................................294 强调ETL 中的元数据(Metadata)...........................................................................295 ETL 的总结和方法......................................................................................................295 本章总结...............................................................................................................................297 思考题...................................................................................................................................297 复习题...................................................................................................................................298 第十三章数据质量:成功的关键...........................................................................................299 本章目标...............................................................................................................................299 为什么数据质量如此重要...................................................................................................300 什么是数据质量...........................................................................................................300 提高数据质量的好处...................................................................................................303 数据质量问题的类型...................................................................................................304 数据质量带来的挑战...........................................................................................................307 数据污染的来源...........................................................................................................307 姓名和地址的有效性...................................................................................................308 数据质量低的代价.......................................................................................................310 数据质量工具.......................................................................................................................310 数据清洗工具的目录...................................................................................................311 错误发现特性.............................................................................................................311 数据修正特性.............................................................................................................311 数据库管理系统的质量控制.......................................................................................312 确保数据质量的第一步.......................................................................................................312 数据清洗的决策...........................................................................................................313 16 谁应该负责?...............................................................................................................316 净化过程.......................................................................................................................317 对数据质量的实用建议...............................................................................................319 本章总结...............................................................................................................................319 思考题...................................................................................................................................320 复习题...................................................................................................................................320 第十四章信息和用户类型之间的匹配...................................................................................322 本章目标...............................................................................................................................322 数据仓库的信息...................................................................................................................323 数据仓库VS 操作型系统....................................................................................................323 信息潜力.......................................................................................................................325 全面的企业管理...........................................................................................................325 在商业领域的信息潜力...............................................................................................326 用户信息接口...............................................................................................................327 信息使用模式...............................................................................................................327 行业应用...............................................................................................................................329 谁将使用这些信息?...................................................................................................330 用户的种类...................................................................................................................330 他们需要什么...............................................................................................................332 怎样为用户提供信息...................................................................................................336 信息传送机制.......................................................................................................................337 查询...............................................................................................................................337 报表...............................................................................................................................339 应用系统.......................................................................................................................341 信息传送工具.......................................................................................................................341 桌上型电脑环境...........................................................................................................342 工具选择的方法学.......................................................................................................342 选择工具的标准...........................................................................................................345 信息传送框架.......................................................................................................................347 本章总结...............................................................................................................................347 17 思考题...................................................................................................................................348 复习题...................................................................................................................................348 第十五章数据仓库中的联机分析处理(OLAP)......................................................................350 本章目标...............................................................................................................................350 联机分析处理的要求...........................................................................................................351 对多维分析的需要.......................................................................................................351 快速的访问和强大的计算...........................................................................................352 其它分析方法的局限性...............................................................................................354 联机分析处理(OLAP)是用户需要的答案............................................................356 OLAP 的定义和规则...........................................................................................................357 OLAP 特征...................................................................................................................359 主要的特征和功能...............................................................................................................359 一般的特征...................................................................................................................360 维度分析.......................................................................................................................360 什么是超立方体?.......................................................................................................363 下钻和概括化的操作...................................................................................................364 多层次/多视角查看或旋转的操作..............................................................................365 OLAP 的使用和从中获得的好处...............................................................................366 OLAP 模型...........................................................................................................................366 变种的概述...................................................................................................................367 MOLAP 模型................................................................................................................367 ROLAP 模型.................................................................................................................368 ROLAP VS MOLAP.....................................................................................................368 OLAP 执行的考虑事项.......................................................................................................369 数据设计和准备...........................................................................................................369 管理和性能...................................................................................................................371 OLAP 平台...................................................................................................................373 OLAP 工具和产品.......................................................................................................374 执行步骤.......................................................................................................................375 本章总结...............................................................................................................................375 18 思考题...................................................................................................................................376 练习题...................................................................................................................................376 第十六章数据仓库和 Web ......................................................................................................378 本章目标...............................................................................................................................378 支持Web 的数据仓库.........................................................................................................379 为什么是Web? ..........................................................................................................379 技术的结合...................................................................................................................381 调整数据仓库使它能够支持Web...............................................................................382 作为数据源的Web ......................................................................................................383 基于Web 的信息传送机制.................................................................................................384 扩展了数据仓库的使用...............................................................................................384 新的信息策略...............................................................................................................386 数据仓库的浏览器技术...............................................................................................388 安全问题.......................................................................................................................390 OLAP 和Web.......................................................................................................................390 企业OLAP ...................................................................................................................390 Web-OLAP 方法...........................................................................................................391 OLAP 引擎的设计.......................................................................................................391 建立一个支持Web 的数据仓库..........................................................................................392 数据仓库的本质...........................................................................................................393 对如何实现数据仓库的考虑.......................................................................................394 将组件放在一起...........................................................................................................395 Web 处理模型..............................................................................................................396 本章总结...............................................................................................................................396 思考题...................................................................................................................................397 练习题...................................................................................................................................397 第十七章数据挖掘基础...........................................................................................................399 本章目标...............................................................................................................................399 数据挖掘是什么?...............................................................................................................400 定义数据挖掘...............................................................................................................400 19 知识发现过程...............................................................................................................401 OLAP VS 数据挖掘............................................................................................................403 数据挖掘和数据仓库...........................................................................................................404 主要的数据挖掘技术...........................................................................................................405 聚类(cluster) ............................................................................................................406 决策树...........................................................................................................................408 基于记忆的推理...........................................................................................................409 关联分析.......................................................................................................................410 神经网络.......................................................................................................................411 遗传算法.......................................................................................................................412 进入数据挖掘...............................................................................................................413 数据挖掘应用程序...............................................................................................................415 数据挖掘的收益...........................................................................................................416 在零售业的应用...........................................................................................................417 在通信行业上的应用...................................................................................................418 在银行和金融业的应用...............................................................................................419 本章总结...............................................................................................................................419 思考题...................................................................................................................................420 练习题...................................................................................................................................420 第十八章物理设计过程...........................................................................................................422 本章目标...............................................................................................................................422 物理设计步骤.......................................................................................................................422 建立规范.......................................................................................................................423 建立聚集计划...............................................................................................................423 确定数据分区方案.......................................................................................................424 建立聚簇选项...............................................................................................................424 准备索引策略...............................................................................................................425 安排存储结构...............................................................................................................425 完成物理建模...............................................................................................................426 物理设计要点.......................................................................................................................426 20 物理设计目标...............................................................................................................426 物理模型的组成...........................................................................................................428 规范的意义...........................................................................................................................429 数据库对象的命名.......................................................................................................429 物理存储.......................................................................................................................431 存储区数据结构...........................................................................................................431 优化存储.......................................................................................................................432 使用RAID 技术...........................................................................................................434 数据仓库索引.......................................................................................................................435 索引一览.......................................................................................................................435 B-Tree 索引..................................................................................................................437 位图索引.......................................................................................................................437 簇索引...........................................................................................................................438 索引事实表...................................................................................................................438 维表索引.......................................................................................................................439 提高性能的技术...................................................................................................................439 数据分区.......................................................................................................................440 数据聚簇.......................................................................................................................441 并行查询.......................................................................................................................441 汇总级别.......................................................................................................................442 参考一致性检查...........................................................................................................442 初始化参数...................................................................................................................442 本章总结...............................................................................................................................443 思考题...................................................................................................................................443 练习题...................................................................................................................................444 第十九章数据仓库部署...........................................................................................................445 本章目标...............................................................................................................................445 部署的主要任务...................................................................................................................446 完成用户接受...............................................................................................................446 执行初始加载...............................................................................................................447 21 准备用户桌面...............................................................................................................448 完成初始用户培训.......................................................................................................449 制订最初用户支持.......................................................................................................449 部署筹备.......................................................................................................................450 一个领航系统.......................................................................................................................451 什么时候领航系统数据集市有用?...........................................................

img
书:数据仓库

目录译者序审、译者简介前言第1章 决策支持系统的发展 11.1 演化 11.2 直接存取存储设备的产生 21.3 个人计算机/第四代编程语言技术 31.4 进入抽取程序 31.5 蜘蛛网 41.6 自然演化体系结构的问题 51.6.1 数据缺乏可信性 51.6.2 生产率问题 81.6.3 从数据到信息 10 1.6.4 方法的变迁 111.7 体系结构设计环境 121.7.1 体系结构设计环境的层次 131.7.2 集成 141.8 用户是谁 151.9 开发生命周期 151.10 硬件利用模式 161.11 建立重建工程的舞台 161.12 监控数据仓库环境 171.13 小结 19第2章 数据仓库环境 20 2.1 数据仓库的结构 222.2 面向主题 232.3 第1天到第n天的现象 262.4 粒度 282.4.1 粒度的一个例子 292.4.2 粒度的双重级别 312.5 分割问题 342.6 样本数据库 342.7 数据分割 352.8 数据仓库中的数据组织 372.9 数据仓库—标准手册 41 2.10 审计和数据仓库 412.11 成本合理性 412.12 清理仓库数据 422.13 报表和体系结构设计环境 422.14 机遇性的操作型窗口 43 2.15 小结 44第3章 设计数据仓库 453.1 从操作型数据开始 453.2 数据/过程模型和体系结构设计环境 493.3 数据仓库和数据模型 50 3.3.1 数据模型 523.3.2 中间层数据模型 543.3.3 物理数据模型 583.4 数据模型和反复开发 593.5 规范化/反规范化 603.6 数据仓库中的快照 653.7 元数据 663.8 数据仓库中的管理参照表 663.9 数据周期 673.10 转换和集成的复杂性 703.11 触发数据仓库记录 713.11.1 事件 723.11.2 快照的构成 723.11.3 一些例子 723.12 简要记录 733.13 管理大量数据 74 3.14 创建多个简要记录 753.15 从数据仓库环境到操作型环境 753.16 正常处理 753.17 数据仓库数据的直接访问 763.18 数据仓库数据的间接访问 763.18.1 航空公司的佣金计算系统 763.18.2 零售个性化系统 783.18.3 信用审核 803.19 数据仓库数据的间接利用 823.20 星型连接 833.21 小结 86第4章 数据仓库中的粒度 874.1 粗略估算 874.2 粒度划分过程的输入 88 4.3 双重或单一的粒度? 884.4 确定粒度的级别 894.5 一些反馈循环技巧 904.6 粒度的级别—以银行环境为例 904.7 小结 95第5章 数据仓库和技术 965.1 管理大量数据 965.2 管理多介质 975.3 索引/监视数据 975.4 多种技术的接口 975.5 程序员/设计者对数据存放位置的控制 985.6 数据的并行存储/管理 995.7 元数据管理 995.8 语言接口 995.9 数据的高效装入 995.10 高效索引的利用 1005.11 数据压缩 1015.12 复合键码 1015.13 变长数据 1015.14 加锁管理 1025.15 单独索引处理 102 5.16 快速恢复 1025.17 其他的技术特征 1025.18 DBMS类型和数据仓库 1025.19 改变DBMS技术 1045.20 多维DBMS和数据仓库 1045.21 双重粒度级 1095.22 数据仓库环境中的元数据 1095.23 上下文和内容 1115.24 上下文信息的三种类型 1115.25 捕获和管理上下文信息 1135.26 刷新数据仓库 1135.27 小结 114第6章 分布式数据仓库 1166.1 引言 1166.2 局部数据仓库 1186.3 全局数据仓库 1196.4 互斥数据 1216.5 冗余 1236.6 全局数据存取 1246.7 分布式环境下其他考虑因素 126 6.8 管理多个开发项目 1276.9 开发项目的性质 1276.10 分布式数据仓库 1306.10.1 在分布的地理位置间协调开发 1316.10.2 企业数据分布式模型 1326.10.3 分布式数据仓库中的元数据 1346.11 在多种层次上建造数据仓库 1346.12 多个小组建立当前细节级 136 6.12.1 不同层不同需求 1386.12.2 其他类型的细节数据 1406.12.3 元数据 1426.13 公用细节数据采用多种平台 1426.14 小结 143第7章 高级管理人员信息系统和数据仓库 1447.1 一个简单例子 1447.2 向下探察分析 1467.3 支持向下探察处理 1477.4 作为EIS基础的数据仓库 1497.5 到哪里取数据 1497.6 事件映射 1527.7 细节数据和EIS 1537.8 在EIS中只保存汇总数据 154 7.9 小结 154第8章 外部数据/非结构化数据与数据仓库 1558.1 数据仓库中的外部数据/非结构化数据 1578.2 元数据和外部数据 1588.3 存储外部数据/非结构化数据 1598.4 外部数据/非结构化数据的不同组成部分 1608.5 建模与外部数据/非结构化数据 1608.6 间接报告 161 8.7 外部数据归档 1618.8 内部数据与外部数据的比较 1618.9 小结 162第9章 迁移到体系结构设计环境 1639.1 一种迁移方案 163 9.2 反馈循环 1679.3 策略方面的考虑 1689.4 方法和迁移 1719.5 一种数据驱动的开发方法 1719.6 数据驱动的方法 1729.7 系统开发生命周期 1729.8 一个哲学上的考虑 1729.9 操作型开发/DSS开发 1739.10 小结 173第10章 数据仓库的设计复查要目 174 10.1 进行设计复查所涉及的问题 17510.1.1 谁负责设计复查 17510.1.2 有哪些议事日程 17510.1.3 结果 17510.1.4 复查管理 17510.1.5 典型的数据仓库设计复查 17610.2 小结 185附录 186技术词汇 215参考文献 222

img
SQL SERVER 2005 数据库管理与设计

ppt资源,里面有SQL SERVER 2005数据库的一些基本设计知识,包括数据库的设计、存储 创建 修改 数据库属性修改 文件组和数据库快照的创建以及应用