peru-consult-api:DNI和RUC的API顾问-Perú(Docker,启用GraphQL)

需积分: 15 204 浏览量 2021-02-06 00:27:07 上传 评论 收藏 42KB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共39个文件
php:18个
yaml:10个
json:2个
yueyhangcheuk
  • 粉丝: 22
  • 资源: 4702
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

peru-consult-api-master.zip (39个子文件)
peru-consult-api-master
composer.json 2KB
.env.test 190B
bin
phpunit 426B
console 1KB
config
bootstrap.php 1KB
routes.yaml 477B
preload.php 184B
services.yaml 2KB
routes
dev
framework.yaml 98B
bundles.php 97B
packages
prod
routing.yaml 57B
test
framework.yaml 85B
cache.yaml 687B
framework.yaml 526B
routing.yaml 254B
services_test.yaml 329B
react
services.yaml 150B
composer.lock 167KB
LICENSE 1KB
.env 934B
src
Service
GraphRunner.php 1KB
Factory
GraphqlSchemaFactory.php 433B
Resolver
RucResolver.php 415B
DniResolver.php 413B
Kernel.php 2KB
Controller
DniController.php 939B
GraphController.php 1KB
RucController.php 945B
UserSolController.php 723B
HomeController.php 278B
EventSubscriber
TokenSubscriber.php 1KB
Types
PersonType.php 1KB
RootType.php 1KB
CompanyType.php 3KB
symfony.lock 7KB
public
index.php 535B
.htaccess 400B
openapi.json 7KB
README.md 4KB