vue-mapbox-gl:Mapbox GL JS的Vue.js组件

需积分: 50 149 浏览量 2021-05-06 17:13:32 上传 评论 收藏 145KB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共28个文件
ts:10个
js:5个
vue:3个
行者无疆0622
  • 粉丝: 14
  • 资源: 4634
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

vue-mapbox-gl-master.zip (28个子文件)
vue-mapbox-gl-master
build-configs
rollup.iife.config.js 840B
rollup.es.config.js 656B
rollup.umd.config.js 657B
webpack.demo.config.js 1KB
.gitignore 356B
package.json 2KB
src
demo.ts 159B
Mapbox.vue 6KB
wrapper.ts 854B
interfaces
control-options.interface.ts 132B
fullscreen-control-options.interface.ts 187B
attribution-control-options.interface.ts 216B
navigation-control-options.interface.ts 230B
geolocate-control-options.interface.ts 355B
scale-control-options.interface.ts 215B
Demo.vue 4KB
shims-vue.d.ts 72B
PopupContent.vue 515B
shims-tsx.d.ts 304B
index.html 817B
.travis.yml 504B
LICENSE 34KB
tsconfig.json 334B
.browserslistrc 43B
.eslintrc.js 297B
README.md 14KB
.prettierrc 69B
yarn.lock 290KB