Tuto-Gulp-SASS-Browser-Sync

需积分: 5 38 浏览量 2021-07-15 18:20:55 上传 评论 收藏 4KB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共9个文件
scss:3个
css:1个
js:1个
摔了个呆萌
  • 粉丝: 21
  • 资源: 4679
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

Tuto-Gulp-SASS-Browser-Sync-master.zip (9个子文件)
Tuto-Gulp-SASS-Browser-Sync-master
package.json 592B
gulpfile.js 639B
dist
index.html 265B
main.css 44B
src
scss
_variables.scss 47B
_global.scss 67B
main.scss 39B
.gitignore 23B
README.md 1KB