AR8327_AR8328(N) Design Guide

5星(超过95%的资源)
所需积分/C币:25 2013-08-16 08:27:08 1.61MB PDF
45
收藏 收藏
举报

Atheros 的两款网络交换芯片的电路设计指导书。也是网上找来的,马上分享给大家。
AthEROS AthEROS AthEROS AthEROS AthEROS △3DD EXCLK C FILCAP RXDV CH464 HO TRXNO VDD2 UARI R>D B4 CHO_TRXP1 CHO TRXN1 D(MCIO:B54 DVDD FILCAPO 151 TXD3 1 A8AVDD TXD1 XD2 1 cH_TR×r3 GTXCLK-1 458 wnD25RF日 TXFM Bed yousi RXD-1 RXL21 AVDD25 F-PAD VDDI5 REG 1 XTLL RXD1 1 ADDCO O RXDO ADD RXDV 414 FILCAP2 VDD25 C CH1 TRXPD 415CH1-TRXNIO SPLCLKHB45 17 VDD33 RESET日 16_-TRXP2 AR8327(N)T。 p view LED LINK 10001 LED LINK1Q0n 4 CH1 TRXP3 CII1 TRXN3 4201 TILCAPO CI4 TRXP- FRAD DVDD AVDD FILCAPA CH4 TR,N2 距号BE: AthEROS 88 画己 LED LINK10n3-当 出一〓 132 vD25| ART RXDMDC JART TXD(MDIO] FILCAPFO T71R5TAD3}127 日cHTR×Fn TD1R5x2125 TXD5-1/RC5 TXD:- CHO TRXP1 TXD 1RG5 TXDL CH TRANT TX EN RGM CHO TRXPZ HCHO TRXN2 T3 1RGB(RG P)下i3H11 TXh7 1/RGRG F4TXn2 7CHO TRXP3 TXD1 1RGO(RG TXD1 cHTR×Ng TXDC_1/RGB[RG TXDC 18 NDD25 REG GTXCLK tRGE(RG CLK 20MREFD TXEN 1/RGBIRG 4DD33 DDD RELASD MYDDEE 卫-pAD RXDZ 1RG5 RXD2Hin RXD8 RG5 RXD2 FCAC RXD5 1/RG5 RXD1 2XD4 URG5 RXDC FILCAF2 COL T/RGE PXCLK CHI TRXPO CRS 1RG5 RXDY RXD3H104 RXD2 1/RGB(RG P4 RXD2 H03- VDO15 REG 1 RXD1_1/RGB(RG_P4)RXD1A1Q1 34D33 RDO 1RGBIRG P4 RXDL cHT院P AR8328(N) Top View RXCIK URGRRG P4 ExclK a7 AVOD vD251 AE DVDDHgr CHI TRXP3 DDL 40dCH1-TRXN3 SFE CLK VD-25_oEc FILCAP= S-I DO 4 CH-TRXPO SPLDFgg AthEROS AthEROS iRi& r2=o 75 ohm (a EMI solution RI XTLO XI 25MHZ 27pF AR8327/ AR8328(N OSC 25M OSC R3A 25MHZ /V XILI (3.3V) 300 27p C3-20 22pF a oSc clock

...展开详情
试读 42P AR8327_AR8328(N) Design Guide
立即下载
限时抽奖 低至0.43元/次
身份认证后 购VIP低至7折
一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
yrtomb 资料很好 很有用 正是要找的
2015-07-03
回复
robert1680 很全,什么都有了,感谢
2015-06-23
回复
hongjun3 非常好,到处都找不到,就这有
2014-12-11
回复
yihegt 还不错,但不是很全
2014-11-26
回复
danny63 值得参考!学习中,谢谢!
2014-11-23
回复
您会向同学/朋友/同事推荐我们的CSDN下载吗?
谢谢参与!您的真实评价是我们改进的动力~
关注 私信
上传资源赚钱or赚积分
最新推荐
AR8327_AR8328(N) Design Guide 25积分/C币 立即下载
1/42
AR8327_AR8328(N) Design Guide第1页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第2页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第3页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第4页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第5页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第6页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第7页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第8页
AR8327_AR8328(N) Design Guide第9页

试读结束, 可继续读4页

25积分/C币 立即下载