face-v4-java-sdk-master.zip

5 浏览量 2022-12-03 14:05:05 上传 评论 收藏 222.4MB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共377个文件
hpp:126个
dll:84个
h:54个
m0_72731342
  • 粉丝: 0
  • 资源: 1387
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

  • QsFace.doc 158KB
  • pom2.xml 2KB
  • libeay32.dll 2MB
  • Emgu.CV.dll 374KB
  • opencv_imgproc2413.dll 2.19MB
加载中...