Android Md5 计算(源码)

5星 · 超过95%的资源 需积分: 9 75 浏览量 2013-01-30 23:12:34 上传 评论 收藏 232KB RAR 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共36个文件
png:14个
class:8个
xml:4个
jintiantian88
  • 粉丝: 1
  • 资源: 3
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

MD5_Sample_1113.rar (36个子文件)
MD5_Sample
bin
classes.dex 4KB
MD5_Sample.apk 63KB
res
drawable-ldpi
ic_launcher.png 2KB
drawable-hdpi
btn_long_press.png 2KB
splash.png 42KB
editview.png 447B
ic_launcher.png 4KB
btn_long.png 2KB
drawable-mdpi
ic_launcher.png 2KB
classes
com
md5
sample
R$layout.class 382B
MD5.class 1KB
R$id.class 557B
R$drawable.class 559B
R$attr.class 328B
R.class 503B
R$string.class 415B
MD5_SampleActivity.class 2KB
resources.ap_ 59KB
res
drawable-ldpi
ic_launcher.png 2KB
drawable-hdpi
btn_long_press.png 6KB
splash.png 48KB
editview.png 447B
ic_launcher.png 4KB
btn_long.png 6KB
drawable
crc_btns.xml 353B
values
strings.xml 186B
drawable-mdpi
ic_launcher.png 3KB
layout
main.xml 4KB
assets
gen
com
md5
sample
R.java 1KB
proguard.cfg 1KB
src
com
md5
sample
MD5.java 889B
MD5_SampleActivity.java 1KB
.project 846B
.classpath 364B
project.properties 360B
AndroidManifest.xml 736B