drupal7 后台管理菜单模块

1星 需积分: 16 172 浏览量 2013-10-27 16:00:48 上传 评论 收藏 54KB GZ 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共31个文件
png:7个
css:5个
js:4个
hongshuoliu
  • 粉丝: 0
  • 资源: 9
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

admin_menu-7.x-3.0-rc4.tar.gz (31个子文件)
admin_menu
README.txt 6KB
admin_menu_toolbar
admin_menu_toolbar.module 4KB
admin_menu_toolbar.info 289B
admin_menu_toolbar.install 965B
admin_menu_toolbar.js 2KB
admin_menu_toolbar.css 3KB
toolbar.png 558B
images
arrow-rtl.png 273B
icon_users.png 629B
bkg.png 236B
arrow.png 183B
bkg-red.png 236B
bkg_tab.png 236B
admin_menu.css 6KB
admin_menu.admin.js 2KB
admin_menu.map.inc 4KB
admin_menu.inc 35KB
tests
admin_menu.test 18KB
admin_menu-rtl.css 1KB
admin_menu.uid1.css 174B
admin_menu.api.php 6KB
admin_menu.info 571B
CHANGELOG.txt 18KB
admin_menu.install 3KB
admin_devel
admin_devel.info 346B
admin_devel.js 982B
admin_devel.module 1KB
admin_menu.module 31KB
admin_menu.color.css 917B
admin_menu.js 12KB
LICENSE.txt 18KB