tx-1c开发板原理图

所需积分/C币:38 2019-02-16 13:49:10 434KB PDF
84
收藏 收藏
举报

郭天祥天祥电子TX-1C开发板原理图
A DAC CS VDD 51 WR WRI WR2 VCC FER B VREF DAC RFB )|3 DI4 IOUTI D D[.7 DlH- DACO832 GND A4 Date 2015-05-21 Sheet of G:1.\DA SchDoc Drawn By A U4 GND Cl VD VCC C2+ VCC B 0.1uF 」 TIN TIOUT183 <51 TXD T2IN T2OUT 6I RXD DUIT RIIN OUT R2IN GND VEE A6 DB9 MAX232 GND 0.luF 2015-05-21 Sheet of G:1.\.RS232. SchDoc Drawn By 3 A RIl AD &lED 7 D10 0.7 LED LE LCD EN 51 WR SEG DLE SI RD SEG WLE S1 RD D[0.7 51 WR At TTL tc rs232 GND B 51 TXD LSB A 51 RXD 1)[0.7 51 TXD CH340 D. →5 RXD CH340D+ 51 RXD 51 RXD 24C02 SDA USB A 51 TXD 51 TXD 24C02 SCL &Ds8B20&24C02 GND DAC CS DAC CS INTI BUZZER 24C02 SDA LCD EN LCD EN 24C02 SCL LCD RS LED LE 51 WR 51 WR SEG DLE SI RD 51 RD SEG WLE BUZZER 2015-05-21 Sheet of G:1.\\TX-IC(2013 1224). Sch Duuwn by: A VCC SI RXD B C10 RXD 1N4148 100uF/16M 0.luF 0.o1yF S1TXD GND GND CH340 CH3401- DSR+ CH340 D+ H401)+ C13 RI# C14 12MHz RTS# R325 A4 2015-05-21 Sheet of G:1.\\USB . SchUr Drawn By A RId BUZZER B 蜂鸣器 VCC GND 0 vCC L8 4C02 SCI GNI SIA 24C02 SDA AT24C02 24c02 Date 2015-05-21 G:1.M、&DS18B20&24C02SBy A B 51 RXD 51 TXD DACCS INTI LCD EI C R 5 WR GND 2015-05-21 Sheet of SchDod drawn By 3 A LEDI LED2 LED3 LED4 LEDo A SEG C SEG C SEG D SEG D abcd SEGF 9 SEG SEG F 9 seG F 9 EG F SEG SEG I SEG G 101 NSEG G 10 SEG G 10 f EG G 10 f ASEG G IOf SEGG10 SEG DP \SEG DP SEG DP 5 SEG DP5 SEG DP SEG DP 5 Dpy Blue-CA Dpy Blue-CA r I Dpy Blue-CA Dpy blue-CA Dpy Blue-CA Dpy Blue-CA B GND UI GND YCO ⅤCCP VCC F19 SEG VCC 20 DBO 2 VCC LED QQQ EG D Q2 6 LED. SEG E Q3 D4 DB1 5 14 SEG F 4 SEG DS6 DBS71D1 Q3I15 LEDS Q4 14 LEDo D7 3456789 Q712 SEG 2 ADC CS 12 LED 4HC73 74HC573 74HC573 GND GND ⊥DB[0.7 SEG DLE LED LE 2015-05-21 Sheet of &LED. SchDoc Drawn By A LCD RS 51 WR GND LCD EN I GND 51 RD RP2 10F DBO 9 DB3 GND DB4 BBB 567 LED+ B LED. LCDI602 GND D0.7 RS(CS VDD R/W(STD) VCC IND DA 11 DS 12 BBBBB DE 123456 LED. Cl2864 2015-05-21 Sheet of Schmoe Drawn By

...展开详情
试读 10P tx-1c开发板原理图
立即下载 低至0.43元/次 身份认证VIP会员低至7折
一个资源只可评论一次,评论内容不能少于5个字
您会向同学/朋友/同事推荐我们的CSDN下载吗?
谢谢参与!您的真实评价是我们改进的动力~
关注 私信
上传资源赚钱or赚积分
最新推荐
tx-1c开发板原理图 38积分/C币 立即下载
1/10
tx-1c开发板原理图第1页
tx-1c开发板原理图第2页

试读结束, 可继续读1页

38积分/C币 立即下载 >