jquery 插件jquery 插件jquery 插件jquery 插件

需积分: 35 303 浏览量 2010-06-15 05:02:18 上传 评论 收藏 60KB ZIP 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
共43个文件
rst:9个
html:9个
gif:8个
XNIUPP
  • 粉丝: 0
  • 资源: 10
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

aino-galleria-ee792e2.zip (43个子文件)
aino-galleria-ee792e2
README.rst 3KB
docs
history.rst 774B
flickr.rst 5KB
theme_api.rst 11KB
getting-started.rst 3KB
slideshowpro.rst 1KB
options.rst 10KB
DOM.rst 3KB
index.rst 229B
demos
lightbox-02.html 3KB
classic-02.html 2KB
lightbox-01.html 831B
fullscreen-03.html 1KB
fullscreen-01.html 1KB
classic-03.html 2KB
fullscreen-02.html 1KB
classic-04.html 1024B
classic-01.html 954B
LICENSE 1KB
src
galleria.js 41KB
plugins
galleria.flickr.js 4KB
galleria.history.js 24KB
galleria.ssp.js 2KB
themes
lightbox
n.png 323B
loader.gif 6KB
galleria.lightbox.js 5KB
galleria.lightbox.css 2KB
close.png 459B
p.png 326B
classic
galleria.classic.js 2KB
classic-loader.gif 2KB
classic-map.png 657B
galleria.classic.css 3KB
fullscreen
galleria.fullscreen.js 3KB
l.gif 82B
loader.gif 2KB
r.gif 82B
p.gif 61B
galleria.fullscreen.css 2KB
i.png 179B
b.png 1KB
n.gif 61B
fix.gif 43B