NFC-PN544 读卡器硬件设计资料,包含原理图 PCB等完整资料

共134个文件
log:19个
psm:13个
dra:13个
需积分: 9 7 浏览量 2022-11-28 16:05:31 上传 评论 收藏 1.17MB RAR 举报
身份认证 购VIP最低享 7 折!
领优惠券(最高得80元)
Empman
 • 粉丝: 0
 • 资源: 3
前往需求广场,查看用户热搜
上传资源 快速赚钱

资源目录

 • NFC_PN544_VerA_Gerber.zip 38KB
 • place_txt.txt 4KB
 • LIBRARY1.OLB 14KB
 • LIBRARY1.OPJ_LOG.txt 46B
 • cases.cfg 80B
 • cases.cfg,1 56B
 • pstxnet.dat 18KB
 • netlist.log 855B
 • pxlBA.txt 4KB
 • pstxprt.dat 18KB
 • pstchip.dat 10KB
 • NFC_PN544.DSN 197KB
 • NFC_PN544.DRC 271B
 • nfc_pn544.opj 4KB
 • LIBRARY1_0.OBK 14KB
 • devices.dml 43B
 • NFC_PN544_0.DBK 197KB
 • 硬件资料PN544.rar 242KB
 • silktop.art 37KB
 • silkbot.art 17KB
 • L2-BOTTOM.art 8KB
 • L1-TOP.art 28KB
 • ncdrill.art 27KB
 • nc_param.txt 971B
 • art_param.txt 290B
 • pastetop.art 3KB
 • maskbot.art 1KB
 • pastebot.art 898B
 • masktop.art 4KB
 • NFC_PN544-1-2.drl 3KB
 • NFC_PN544.DSN 197KB
 • NFC_PN544_200428.pdf 89KB
 • NFC_PN544_200428.brd 1.21MB
 • refresh.log,2 3KB
 • batch_drc.log,1 1KB
 • nc_tools_auto.txt 132B
 • dbdoctor.log 720B
 • cases.cfg 80B
 • cases.cfg,1 56B
 • nc_param.txt,1 970B
 • nclegend.log,1 925B
 • allegro.jrl,1 4KB
 • quickplace.log 1KB
 • nclegend.log 925B
 • batch_drc.log,3 1KB
 • dbdoctor.log,1 720B
 • signoise.log 387B
 • dbdoctor.log,2 720B
 • pdf_out.log 739B
 • refresh.log 3KB
 • photoplot.log,3 14KB
 • pdf_out_config.txt 305B
 • NFC_PN544_200427.brd 1.07MB
 • NFC_PN544_200428.pdf 89KB
 • quickplace.log,1 3KB
 • art_param.txt,1 290B
 • padstack_editor.jrl 2KB
 • nclegend.log,2 925B
 • pdf_out_config.txt,1 305B
 • photoplot.log,2 14KB
 • plctxt.log 760B
 • signoise.log,1 246B
 • netrev.lst 4KB
 • ncdrill.log 2KB
 • refresh.log,1 3KB
 • ncdrill.log,1 2KB
 • photoplot.log,1 3KB
 • batch_drc.log 1KB
 • master.tag 22B
 • ncdrill.log,2 2KB
 • padstack_editor.jrl,1 1KB
 • NFC_PN544.brd 1.07MB
 • eco.txt 5KB
 • devices.dml 43B
 • photoplot.log 3KB
 • allegro.jrl 2KB
 • shape_state.rpt 853B
 • dbdoctor.log,3 720B
 • batch_drc.log,2 1KB
 • eco.txt,1 5KB
 • refresh.log,3 3KB
 • nc_tools_auto.txt,1 132B
 • NFC_PN544_200428.brd 1.21MB
 • r0402.dra 99KB
 • c0603.psm 8KB
 • ph2_0_5p.log 872B
 • allegro.jrl,1 4KB
 • testpad-d20.log 875B
 • ph2_0_9p.log 872B
 • c0603.dra 100KB
 • #Taaaape19852.tmp 4KB
 • nfc-module.log 874B
 • testpad-d20.dra 114KB
 • testpad-d26.dra 100KB
 • r0402.psm 8KB
 • ph2_0_5p.psm 10KB
 • nfc-module.dra 122KB
 • pad1.pad 3KB
 • nfc-module-01.log 873B
 • sot23-5.dra 101KB
加载中...