img

MyNotepad (打开超大文本文件)

用于打开超大文本文件(测试过 7GB: 打开 10 秒,搜索 15 秒); 支持打开超大文件,测试中打开 7GB,耗时 10 秒,内存开销 70 MB 支持快速搜索,测试 7GB 全文搜索,耗时 15 秒,内存开销 < 100 MB 支持搜索多个结果; 支持书签; 支持常规搜索算法,譬如正则,全字,大小写等; 支持受限编辑; 支持HEX模式; 支持文件切割/合并/部分提取等; 注:本工具为个人开发,设计思想是:软件足够小,足够快,功能有限而突出特色。本工具仅用于学习交流,欢迎指正和建议!

共5个

C++代码统计工具 [崇尚简单版]
MyNotepad(打开超大文本文件)
MyNotepad 1.0.0.6 (打开超大文本文件)
MyNotepad 1.0.0.7 (打开超大文本文件)
MyNotepad 1.0.0.8 (打开超大文本文件)