img

Dnn.Platform-8.0.4

Dnn
下载了N久才下载下来的,DNN 开源CMS系统。懂得人都晓得。 因为权限原因只能上传60MB的附件,所以弄了6个压缩包。总共300多MB Dnn.Platform-8.0.4.zip Dnn.Platform-8.0.4.z01 Dnn.Platform-8.0.4.z02 Dnn.Platform-8.0.4.z03 Dnn.Platform-8.0.4.z04 Dnn.Platform-8.0.4.z05 就在最后一个压缩包收1分的辛苦费啦~~

共6个

Dnn.Platform-8.0.4
Dnn.Platform-8.0.4.z01
Dnn.Platform-8.0.4.z02
Dnn.Platform-8.0.4.z03
Dnn.Platform-8.0.4.z04
Dnn.Platform-8.0.4.z05