img

eSDK_BYOD_V1.5.10

提供华为BYOD网关认证与单点登录、http访问、安全文件沙箱、MDM设备管理和MAM应用管理功能。

共3个

eSDK_BYOD_V1.5.10_Android
eSDK_BYOD_V1.5.10_iOS
eSDK_BYOD_V1.5.10_Cordova